Home

Vlug en veilig

De brochure “Vlug & Veilig naar school” is een handreiking voor ouders over het leerlingenvervoer naar basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

leerlingenvervoer4-336x225In de brochure wordt actuele, feitelijke en heldere informatie gegeven over de wet- en regelgeving rond het leerlingenvervoer.
De begrippen, die van belang zijn voor leerlingenvervoer, worden uitgelegd. Bijvoorbeeld de begrippen: toegankelijke school, reistijd, passend vervoer, inkomen e.d. De gemeente, waar het kind woont, is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. In de brochure wordt uiteengezet waartoe de gemeente wel en niet verplicht is.

Er wordt uitgebreid ingegaan op de bekostiging van het leerlingenvervoer door gemeenten. Per onderwijssoort wordt een overzicht gegeven van de regels die gelden voor het vragen van een financiƫle bijdrage aan ouders. Daarbij gaat het om drempelbedragen en draagkracht-afhankelijke bijdragen.

De kwaliteit en de veiligheid van het vervoer is natuurlijk een belangrijk onderwerp in de brochure. Er wordt ingegaan op de reistijd; op in- en uitstappen; het gebruik van opstap- en overstapplaatsen; op de begeleiding tijdens de rit; de eisen, die aan het voertuig en aan de chauffeur gesteld moeten worden en de keuze van een vervoerder. Er wordt ingegaan op ieders verantwoordelijkheden. Die van ouders, van de chauffeur, de vervoerder, de gemeente en de school. In een apart hoofdstuk wordt geschreven over het belang van het instellen van een adviesraad leerlingenvervoer. Als ouders hun krachten bundelen en met elkaar overleggen, bereiken ze vaak meer resultaat. De gemeente op haar beurt, kan haar voordeel doen met de praktijkervaring van de ouders en de scholen.

Bijna de helft van de ouders ondervindt wel eens problemen bij het leerlingenvervoer. Er wordt ingegaan op de wijze, waarop je een klacht kunt indienen, of bezwaar dan wel beroep kunt aantekenen tegen een beslissing van de gemeente.
Tot slot komt de wet- en regelgeving, die het raamwerk vormen voor het leerlingenvervoer uitgebreid aan de orde.